چشم انداز:
چشم انداز ما تولید ماشین آلات نوآورانه ، کاربردی ، سودآور ، تحسین برانگیز و مدرن در بخش بازیافت و استفاده از آنها برای منافع جامعه است.

 مأموریت: مأموریت ما این است که با حمایت از محیط زیست به بازیافت مواد اولیه با تولید ماشینهای مدرن و پیشرفته که باعث حفظ امنیت و عملکرد اپراتورها در یک محیط تمیز و قابل زندگی شود انجام وظیفه کنیم.